19 maart 2020
Flex highlights
#coronacrisis    #NOW    #werkgeverschap   
Flex highlights
19 maart 2020

Update m.b.t. NOW 19 maart 2020

BRON: VRF ADVOCATEN

Hieronder volgt de tussenstand c.q. update van 19 maart 2020 ten aanzien van de nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (de NOW) die we ontvingen van Hendarin Mousseli (VRF Advocaten).

Image

1. Wat wordt verstaan onder ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen onder de NOW?

Op dit moment is nog niet duidelijk wat verstaan moet worden onder ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen onder de NOW. De suggestie wordt thans gewekt dat het om ontslag gaat, maar dat ligt wel anders. In de Kamerbrief van 17 maat jl. heeft het kabinet slechts laten weten dat de voorwaarde geldt dat bij de aanvraag van de NOW de werkgever zich committeert aan de verplichting om geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen gedurende de periode waarvoor de NOW wordt aangevraagd. Sterker nog de brief vermeldt (weliswaar in kleine letters) dat indien oproepkrachten bijvoorbeeld aan de reguliere voorwaarden van een WW-uitkering voldoen, op basis daarvan een uitkering kan worden verstrekt. De Kamerbrief spreekt nergens van een einde van rechtswege bijvoorbeeld door afloop van de uitzendovereenkomst of door het intreden van het uitzendbeding. Bovendien lijkt het te zien op de arbeidskrachten die in dienst worden gelaten en waarvoor de NOW wordt aangevraagd. Dus werknemers die in dienst zijn ten tijde van de NOW-aanvraag.

2. Kan het intrekken van de inleenopdracht door de inlener en een beroep doen op de uitsluiting loondoorbetaling in Fase A gezien worden als ontslag?

Als je de loonuitsluiting kunt inroepen op grond van de (ABU-/NBBU-)cao/de arbeids-/uitzendovereenkomst, dan is dat nog steeds toegestaan en betekent dit niet dat je de werknemer hebt ontslagen. Voor werknemers, waarvoor je loonuitsluiting toepast, kan zoals het er nu naar uit ziet niet de NOW-regeling worden toegepast, omdat er ook geen loon wordt betaald. Het is derhalve belangrijk dat je verschil maakt tussen loonuitsluiting en ontslag. Bij het inroepen van de loonuitsluiting omdat het werk bij de inlener wegvalt, betekent niet dat daarmee ook een einde komt aan de uitzendovereenkomst. Het gebruik maken van loonuitsluiting ten aanzien van sommige werknemers/uitzendkrachten, betekent in onze visie evenmin dat er sprake is van verlies van aanspraak maken op de NOW-regeling voor overige werknemers/uitzendkrachten. Dit is wel afhankelijk van de daadwerkelijke inhoud van de NOW-regeling, die thans nog onbekend is. Wij houden dit aspect goed in de gaten. Rekening moet worden gehouden met het feit dat de NOW-regeling slechts is aangekondigd, maar nog niet in werking is/kan worden aangevraagd. In de tussenliggende periode kan reguliere, bestaande wet- en regelgeving worden ingeroepen, zonder dat dit afbreuk doet aan een toekomstige NOW-aanvraag.

3. Kun je een Fase A of Fase 1 en 2 uitzendovereenkomst met uitzendbeding beëindigen, omdat er geen werk is als gevolg van het Coronavirus?

Ja. De NOW-regeling vereist niet dat je geen beroep doet op een uitzendbeding, indien dat mogelijk is. Het advies is en blijft derhalve om een beroep te doen op het uitzendbeding ingeval de terbeschikkingstelling is beëindigd dan wel ingeval van uitval wegens arbeidsongeschiktheid wegens ziekte. Deze uitzendkrachten zijn dan na een beroep op het uitzendbeding niet meer in dienst en dus worden deze niet betrokken bij de aanvraag voor de NOW. Bij een beroep op het uitzendbeding bij ziekte van de uitzendkracht bestaat wel een risico op grond van het arrest van het Hof Den Haag van 17 maart 2020 (ECLI:NL:GHDHA:2020:460), waarin is geoordeeld door het Hof in deze situatie dat geen beroep kon worden gedaan op het uitzendbeding ingeval de werknemer uitvalt wegens arbeidsongeschiktheid wegens ziekte. Daarbij is echter belang dat a) dit arrest geldt voor de individuele situatie en het nog maar de vraag is of dit arrest leidend wordt voor de praktijk en b) daarbij evident is dat er sprake was van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte. Dit laatste is veelal niet het geval als uitzendkrachten zich ziekmelden vanuit een paniekreactie (en dus feitelijk zonder gegronde reden). Het arrest kan in onze visie nimmer een terecht misbruik door werknemers, zeker niet in gegeven omstandigheden, rechtvaardigen. Wij achten de opzegging van de uitzendovereenkomst op grond van het uitzendbeding, geen opzegging op grond van bedrijfseconomische redenen, waarover wordt gesproken in de brief van het Kabinet aangaande de NOW-regeling.

4. Kun je een Fase B of Fase 3 uitzendovereenkomst die afloopt beëindigen, omdat er geen werk is als gevolg van het Coronavirus?

Ja. Uitzendovereenkomsten/arbeidsovereenkomsten die van rechtswege aflopen, hoeven niet te worden verlengd. Dit is een einde van rechtswege en is immers geen opzegging van de arbeidsovereenkomst zoals bij bedrijfseconomisch ontslag. In de Kamerbrief van 17 maat jl. heeft het Kabinet slechts laten weten dat de voorwaarde geldt dat bij de aanvraag van de NOW de werkgever zich committeert aan de verplichting om geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen gedurende de periode waarvoor de NOW wordt aangevraagd. Sterker nog de brief vermeldt (weliswaar in kleine letters) dat indien oproepkrachten bijvoorbeeld aan de reguliere voorwaarden van een WW-uitkering voldoen, op basis daarvan een uitkering kan worden verstrekt. Dat is in mijn visie iets anders dan een einde van rechtswege in Fase B omdat de duur van de uitzendovereenkomst erop zit. Dat dient van elkaar te worden onderscheiden. Na een einde van rechtswege en niet-voortzetting van de uitzendovereenkomst, kan de werknemer aanspraak maken op de WW-uitkering (als aan de voorwaarden daarvan wordt voldaan). Wel dient rekening gehouden te worden met het feit dat de werknemer recht heeft op de eindafrekening alsmede aanspraak kan maken op betaling van de transitievergoeding. Verder dient rekening te worden gehouden met de eventuele aanzegverplichting die geldt (niet bij kortdurende contracten, maar alleen bij contracten tenminste zes maanden). Daarbij is van belang dat de aanzegging bij voorbaat mogelijk is, wat in de arbeids-uitzendovereenkomst kan zijn neergelegd. Anders riskeer je een sanctie bij niet-tijdig aanzeggen.

5. Wat moet je thans doorbetalen als het werk wegvalt en je hebt een loondoorbetalingsverplichting?

Als je wel het loon moeten doorbetalen, dan dient aansluiting te worden gezocht bij wat de werkgever verplicht is door te betalen op grond van de arbeids-/uitzendovereenkomst en de toepasselijke (ABU-/NBBU-)cao. Dat is bij de ABU-/NBBU-cao derhalve het feitelijk loon. Wij gaan ervan uit dat met 100%-loonbetaling in de zin van de NOW-regeling wordt bedoeld het 100%-loon, wat rechtens (derhalve op grond van de arbeidsovereenkomst en de daarop van toepassing zijnde cao) dient te worden doorbetaald. Met andere woorden, de NOW-regeling zet de loondoorbetalingsverplichting op grond van de (ABU-/NBBU-)cao, zijnde het feitelijk loon, niet opzij. Ook bij loondoorbetaling bij ziekte, geldt het uitgangspunt dat aansluiting wordt gezocht bij wat hierover in de (ABU-/NBBU-)cao is geregeld.


Andere mensen keken ook naar
Werknemers-benutten-ontwikkelingskansen
Ruim helft van werknemers benut ontwikkelingskansen
Meer dan driekwart van de werknemers in ons land geeft ...
>
oproepovereenkomst-payrollovereenkomst-uitzendovereenkomst-wab
Oproep-, payroll- of uitzendovereenkomst?
Momenteel maken veel bedrijven gebruik van arbeidsovereenkomst ...
>
avg-uitzendbureaus
AVG Privacywet: de gevolgen voor jouw uitzendbureau
Dat er veranderingen zijn op het gebied van privacyregels, is je ...
>