25/09/2023

Wat is de inleners­beloning (update 2023)?

Als uitzendondernemer ben je verplicht om de inlenersbeloning toe te passen. Het is een term die voorkomt in de ABU- en NBBU-cao voor uitzendkrachten. Het houdt in dat de uitzendkracht dezelfde beloning krijgt als werknemers in dienst van de inlener die dezelfde werkzaamheden uitvoeren (gelijk loon voor gelijk werk). De uitzendkracht heeft vanaf zijn eerste werkdag bij een inlener recht op de inlenersbeloning.

In dit artikel gaan we uitvoerig in op wat de inlenersbeloning is, welke componenten er onder vallen en voor wie de inlenersbeloning geldt.

Dit artikel is gecontroleerd door Karin Breedveld, expert op het gebied van cao’s.

Bekijk onderstaande video voor een samenvatting of lees verder onder de video voor alle details.

Componenten inlenersbeloning uitzendkrachten

Tot eind 2021 bestond de inlenersbeloning uit 6 componenten. In 2022 zijn daar nog 3 componenten bij gekomen. En op 2 januari 2023 is er nog een 10e component aan toegevoegd. Vanaf die datum bestaat de inlenersbeloning dus uit de volgende 10 componenten:

1. Periodeloon

Periodeloon houdt in dat de uitzendkracht hetzelfde loon ontvangt en in dezelfde functiegroep is ingeschaald als een vaste medewerker die (nagenoeg) hetzelfde werk doet. Een handige uitspraak voor dit component is gelijk werk = gelijk loon.

2. Arbeidsduurverkorting (adv)

Adv betekent dat een uitzendkracht recht heeft op loon over uren waarop deze minder werkt. Adv zorgt er dus voor dat uitzendkrachten extra vrije tijd heeft en het loon alsnog doorbetaald krijgt. Meestal wordt adv direct uitbetaald in de vorm van een percentage boven op het uurloon van de uitzendkracht.

3. Toeslagen

Sinds 1 juli 2023 hebben uitzendkrachten recht op alle toeslagen bij de opdrachtgever en/of bij de geldende cao van de opdrachtgever (inlener). Denk hierbij aan toeslag voor overwerken, onregelmatige tijden of bijvoorbeeld het werken in ploegendienst.

4. Initiële loonsverhoging

De initiële loonsverhoging is de structurele, algemene loonsverhoging. Deze verhoging is dus niet gekoppeld aan prestaties of aan een maximum in een functieschaal. Vaak zijn deze loonsverhogingen in een cao vastgesteld en gelden ze dus voor iedereen die binnen deze cao valt, dus ook voor jouw uitzendkracht.

5. Kostenvergoeding

Alle kostenvergoedingen vallen sinds 1 juli 2023 onder de inlenersbeloning. Dit geldt voor zowel de bruto als de netto vergoedingen.

6. Periodieken

De periodieke loonsverhoging is vaak op basis van functioneren. Wanneer de uitzendkracht op basis van het functioneren wordt beoordeeld, heeft de uitzendkracht altijd recht op een periodieke verhoging. Hiervan kan alleen afgeweken worden wanneer dit schriftelijk wordt onderbouwd.

7. Reisuren

Reisuren is een belangrijk component binnen de inlenersbeloning. Het is afhankelijk van de opdrachtgever of hij/zij deze uren vergoedt. Wanneer de reisuren als gewerkte uren wordt gezien, dan is deze regeling niet van toepassing. De uitzendkracht ontvangt in deze situatie de reisuren als uurloon.

8. Eenmalige uitkeringen

Ook hierbij geldt gelijk werk = gelijk loon. Wanneer de vaste medewerkers eenmalige bonussen ontvangen, ontvangt de uitzendkracht bij deze opdrachtgever ook deze bonus. Het gaat hier echt om eenmalige uitkeringen, dus niet een jaarlijkse 13e maand.

9. Thuiswerkwerkvergoedingen

Wanneer vaste medewerkers bij de opdrachtgever een thuiswerkvergoeding ontvangen, heeft ook de uitzendkracht recht op deze vergoeding.

10. Vaste eindejaarsuitkering

Ook hierbij heeft een uitzendkracht recht op bijvoorbeeld een 13e maand, kerstgratificatie, eindejaarsuitkering, etc. die gelijk is aan wat vaste medewerkers in dezelfde functiegroep bij de opdrachtgever ontvangen.

Wil je meer details weten over één van deze componenten? Lees dan dit artikel op de website van SNCU.

Wat moeten uitzendbureaus of intermediairs weten over de inlenersbeloning?

Eigenlijk alle informatie die in dit artikel beschreven staat. Een overtreding kan namelijk leiden tot een fikse boete. Neem daarom de tijd om dit artikel goed door te lezen.

Ben je klant bij Flexhub? Neem dan bij vragen gewoon contact op met je relatiebeheerder. We helpen je graag verder!

Hoe stel je de inlenersbeloning vast?

De toepassing van de inlenersbeloning is gebaseerd op informatie die de opdrachtgever (inlener) verstrekt. Om dit proces te vergemakkelijken hebben we voor onze klanten een duidelijk inventarisatieformulier ontwikkeld waarmee je de inlenersbeloning op kunt vragen. De opdrachtgever is verplicht deze informatie te verstrekken (Artikel 12a van de WAADI). Om risico’s te beperken en discussies te voorkomen, is het belangrijk dat het inventarisatieformulier ondertekend wordt door (een tekenbevoegde van) de opdrachtgever.

Uitzonderingen inlenersbeloning

De inlenersbeloning geldt in principe voor alle uitzendkrachten (ook in het geval dat in de cao van een bepaalde sector wordt gesteld dat dit niet geldt). Enkel voor uitzendkrachten die tot de allocatiegroep behoren, geldt de inlenersbeloning niet (max. 52 weken). Dan gaat het om de door de overheid aangewezen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (zoals Wet banenafspraak, Participatiewet en Wet werk en bijstand) en schoolverlaters zonder startkwalificatie. Voor hen geldt een afwijkend loongebouw met periodieke verhogingen (zie ABU-loongebouw in cao voor uitzendkrachten) voor een periode van maximaal 52 weken. Daarna krijgt ook deze groep loon volgens de inlenersbeloning. 

Inlenersbeloning detachering

Geldt de inlenersbeloning ook bij detachering? Ja, dit geldt ook voor gedetacheerde werknemers. Voor de wet zijn uitzenden en detacheren gelijk, waardoor dezelfde wet- en regelgeving geldt. (Lees hier meer over het verschil tussen uitzenden en detacheren)

Inlenersbeloning ABU en NBBU

Zoals we in de intro van dit artikel al schreven is de inlenersbeloning een term die voorkomt in de ABU- en NBBU-cao voor uitzendkrachten. De ABU en NBBU zijn brancheorganisaties voor uitzendbureaus. Sinds een paar jaar zijn de cao’s van de ABU en NBBU nagenoeg gelijk. De inlenersbeloning bevat dus ook dezelfde componenten in deze cao’s.

Wat heeft de Waadi met de inlenersbeloning te maken?

De inlenersbeloning komt voort uit het loonverhoudingsvoorschrift uit de Waadi (Wet allocatie arbeid door intermediairs). In de Waadi staan regels voor het inhuren of inlenen en bemiddelen van personeel, zoals uitzendkrachten. Het loonverhoudingsvoorschrift uit de Waadi heeft als doel gelijk loon voor hetzelfde werk. De inlenersbeloning die is opgenomen in de uitzendcao’s is hier een afgeleide van.

Is de inlenersbeloning verplicht?

Het toepassen van de inlenersbeloning is verplicht voor alle uitzendbureaus en geldt voor alle uitzendkrachten, behalve voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt (zie Uitzonderingen inlenersbeloning).

Inlenersbeloning betekenis

Volgens de SNCU (Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten) is de definitie van de inlenersbeloning: ‘.. de geldende beloning van medewerkers in dienst van de opdrachtgever, werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie als de uitzendkracht’. Vanaf de eerste dag van de tewerkstelling bij een opdrachtgever heeft een uitzendkracht recht op de inlenersbeloning.

Veel gestelde vragen over de inlenersbeloning

Wat valt er onder de inlenersbeloning?

De inlenersbeloning bestaat momenteel (september 2023) uit 10 componenten. Klik hier om deze componenten te bekijken.

Maken vakantiedagen ook deel uit van de inlenersbeloning?

Nee, vakantiegeld en vakantiedagen zijn er geen onderdeel van, maar worden gebaseerd op de uitzendcao’s van de ABU of NBBU. In de meeste gevallen ontvangen uitzendkrachten 8,33% vakantiegeld en 25 vakantiedagen per jaar (bij een 40-urige werkweek).

Maakt pensioen deel uit van de inlenersbeloning?

Ook pensioen is er geen onderdeel van. Net als bij vakantiedagen en vakantiegeld wordt bij pensioen de regeling toegepast zoals vastgesteld in de uitzendcao. Meer informatie over de pensioenregeling voor uitzendkrachten vind je in dit artikel.

Maken bonussen deel uit van de inlenersbeloning?

Bonussen zijn wel onderdeel van de inlenersbeloning. Denk bijvoorbeeld aan een 13e maand, een kerstgratificatie of een eindejaarsuitkering. De uitzendkracht krijgt dus dezelfde bonussen als een medewerker in dezelfde functiegroep direct in dienst bij de opdrachtgever.

Voor wie geldt de inlenersbeloning?

Het geldt voor alle uitzendkrachten (en gedetacheerden), behalve voor de uitzonderingen die we hierboven benoemd hebben. Dan gaat het om de door de overheid aangewezen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (zoals Wet banenafspraak, Participatiewet en Wet werk en bijstand) en schoolverlaters zonder startkwalificatie.

Waarom bestaat de inlenersbeloning?

De inlenersbeloning is in het leven geroepen om een gelijk speelveld te creëren en eerlijke concurrentie te bevorderen binnen de uitzendbranche. Het doel ervan is ervoor te zorgen dat uitzendkrachten die worden ingehuurd door een inlener (opdrachtgever) dezelfde arbeidsvoorwaarden ontvangen als de werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij de inlener. Dit betekent dat uitzendkrachten recht hebben op een gelijkwaardig salaris, dezelfde toeslagen, vergoedingen en andere arbeidsvoorwaarden die gelden voor vaste werknemers in een vergelijkbare functie. De inlenersbeloning is bedoeld om misbruik van flexibele arbeid te voorkomen en de rechten van uitzendkrachten te beschermen.

Wat als de inlener geen cao heeft?

Als een inlener aangeeft geen cao te hebben, is het verstandig dit als uitzendbureau te checken. Het kan zijn dat een inlener toch onder werkingssfeer van een bepaalde cao valt, omdat deze bijvoorbeeld bedrijfstak- of sector-breed geldt (meer informatie over de werkingssfeer van een cao vind je in dit artikel). Als de inlener echt geen cao heeft, kan je door middel van een inventarisatieformulier toch de inlenersbeloning uitvragen. Hierbij kijk je naar de salarissen van medewerkers die vergelijkbare functies vervullen en de andere componenten van de inlenersbeloning.  

Welke fouten worden vaak gemaakt bij het toepassen van de inlenersbeloning?

Het is belangrijk voor uitzendbureaus en inleners om goed op de hoogte te zijn van de regels en richtlijnen met betrekking tot de inlenersbeloning. Fouten die gemaakt worden bij het toepassen van de inlenersbeloning komen vaak doordat functies onjuist vergeleken worden of door een onvolledige registratie van de arbeidsvoorwaarden. Zorg dus dat je nauwkeurig handelt bij de toepassing ervan om fouten te voorkomen.

Wie controleert toepassing van de inlenersbeloning?

De Stichting Naleving Cao voor Uitzendkrachten (SNCU) controleert de toepassing van de inlenersbeloning. Zij doet dit steekproefsgewijs. Uitzendkrachten die menen dat bij hen de inlenersbeloning niet juist is toegepast, kunnen ook een melding doen bij de SNCU. Als de SNCU vaststelt dat de inlenersbeloning niet juist is toegepast, kan dat ertoe leiden dat er tot 5 jaar terug nabetalingen gedaan moeten worden.

Meer informatie over de inlenersbeloning?

Heb je nog vragen over de inlenersbeloning? We beantwoorden ze graag. Neem dus gerust contact met ons op.

Deel artikel
Auteur
Rosalynn Bommeljé
Rosalynn is als communicatiespecialist de juiste persoon om ingewikkelde informatie te vertalen in jip-en-janneke taal. Binnen Flexhub houdt ze zich met name bezig met klantcommunicatie en interne communicatie, waardoor ze altijd precies weet wat er speelt. Haar vaardigheden gaan echter verder dan dat. Met haar levendige persoonlijkheid en creatieve geest weet ze ook pakkende content te creëren voor onze social media kanalen, waarmee ze een breed publiek weet te bereiken. Daarnaast staat Rosalynn altijd klaar om collega's te ondersteunen bij presentaties en andere middelen. Bekijk voor meer informatie het LinkedIn profiel van Rosalynn.

LinkedIn-icon

Auteur

Expert
Karin Breedveld
Karin gaat als backoffice specialist bij Flexhub graag de diepte in. Daarom weet ze inmiddels alles over cao’s, uitzenden naar België en de inlenersbeloning. Haar kennis reikt echter verder dan dat. Met haar scherpe oog voor detail en analytisch vermogen zorgt ze ervoor dat alle administratieve processen vlekkeloos verlopen. Of het nu gaat om salarisadministratie, contractbeheer of het opstellen van rapportages, Karin draait haar hand er niet voor om. Daarnaast is ze altijd op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving, zodat we continue voldoen aan alle arbeidsrechtelijke vereisten. Zo worden onze klanten op de best mogelijke manier ondersteund.

LinkedIn-icon

Expert