02/05/2022

Regeling vakantiewerker

De regeling vakantiewerker is een gunstige regeling voor de werkgever omdat de werkgeverslasten lager zijn bij een vakantiewerker. Deze regeling kan alleen toegepast worden in vakantieperiodes. Een vakantiewerker heeft minder rechten als het gaat om verlof. Zo bouwt een reguliere uitzendkracht wettelijke- en bovenwettelijk vakantiedagen op. De vakantiewerker bouwt echter alleen wettelijke vakantiedagen op. Daarnaast heeft een reguliere uitzendkracht recht op kort verzuim, buitengewoon verlof en feestdagen. Deze rechten heeft een vakantiewerker niet. Zowel de reguliere uitzendkracht als de vakantiewerker behouden het recht op vakantiegeld (8,33 %).

Definitie vakantiewerker

De ABU-cao definieert de vakantiewerker als volgt: Onder vakantiewerkers in de zin van deze cao wordt verstaan scholieren, studenten en andere studerenden, die uitsluitend in de periode(n) van vakantie(s) van onderwijsinstellingen tijdelijke werkzaamheden verrichten.

Flexhub hanteert de vakantieregeling voor de periode van 1 juni tot en met 1 september.

Inlenersbeloning

Conform de cao voor uitzendkrachten heeft de vakantiewerker recht op de inlenersbeloning. Het is dus belangrijk om de inlenersbeloning van de desbetreffende functie die de vakantiewerker gaat uitoefenen op te vragen bij de inlener.

Jongeren

Meestal zijn vakantiewerkers jeugdige werknemers. Neem daarbij wel de Arbowet en Arbeidstijdenwet (ATW) in acht.

Transitievergoeding

Houd met betrekking tot de WAB er rekening mee dat een vakantiewerker ook recht heeft op transitievergoeding.

Deel artikel